Back to index


The 33 Artists' Names:
Yoshihiro Hashida, Momoko Hatakenaka, Ema Hirokawa, Risa Horiuchi, Satoko Inoue, Saori Iseki, Yoko Ishii, Liz Jeneid, Akiko Kamimura, Akiko Kuniyoshi, Jennifer Maguire, Keiko Mimoto, Fukumi Miyata, Yuko Morita, Nahoko Nakanishi, Chihiro Naruoka, Kumi Nishimine, Katharine Nix, Misato Okamura, Andrew Pearce, Suzanne Du Preez, Rieko Seto, Keiko Shibata, Yuka Takagi, Ayumi Takahashi, Fumiko Tsuzuki, Fusako Tsuzuki, Tomoko Ueno, Chiaki Wada, Mana Wada, Genevieve Wood, Kunihiro Yokobatake, Rie Yoshimoto
"nBox"The scenes of Exhibition
Back to index